İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

GENEL BAŞKANIMIZ’DAN ÜYELERİMİZE BİLGİLENDİRME.

Son güncelleme tarihi 2 Nisan 2020

DEĞERLİ  GAZİ  ÜYELERİMİZ

Gazilerimizin emeklilik ile ilgili kanun teklifi dün gece itibariyle TBMM de kabul edildi.

Kanunun mevcut hali aşağıdaki şekildedir.

     196 sıra sayılı ( 2/2633 )Bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 6 ncı maddesinde “ 2230 sayılı kanunun  4 ncü maddesinde değişiklik yapılarak ; 2330 sayılı kanun ve 5434 sayılı kanun 56. maddesi kapsamında aylık bağlanan malulleri ve harp malullerinden çalışmaya devam edenlere genel hükümler yerine, vazife Malullüğü aylığı bağlama tarihinden sonra geçen hizmetleri en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5000 gün prim ödenmiş olması şartıyla,yaşlılık aylığı da bağlanma imkanı “ verilmiş,

     Yine aynı kanun teklifinin 30 ncu Maddesinde “5510 sayılı kanunla bu kanuna eklenen geçici 80 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

   Geçici madde 81.- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 2330 sayılı kanunla veya 2330 sayılı kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylık bağlanan madenler ile 5434 sayılı kanunun 56. ve mülga 64. maddesi kapsamında aylık bağlanan vazife ve harp malullerinden,2330 sayılı kanun  un 4 ncümaddesinin ikinci fıkrasının Üçüncü dördüncü beşinci ve altıncı cümlelerine aykırı olacak şekilde yaşlılık veya malullük aylığı bağlanmış olanlardan,tahsis talep tarihi itibari ile ilgili kanunlarında öngörülen aylık bağlama koşullarından pirim ödeme gün sayısı veya sigortalılık süresi şartının Sigortalıların kasıtlı veya kusurlu davranışlarından kaynaklanmayan nedenlerle yerine gelmediği  daha sonra anlaşılanların aylık aldıkları süre herhangi bir şekilde prim talep edilmeksizin prim ödeme gün sayısı dikkate alınır.Ancak ;

a. Aylık aldıkları süre eksik hizmet süresinden fazla olanlar için,yalnızcaeksik hizmet süresinin tamamlanacağı tarihe kadarki süre kullanılır.Bu kapsamda olanlar için yeni bir aylık hesabı yapılmaksızın maddenin yürürlük tarihini takip eden ay başından itibaren kesilmiş olan aylıkları,aylıklara uygulanan artış oranları kadar artırılarak yeniden bağlanır.

b. Aylık aldıkları süre eksik hizmet süresinden az olanların, aylık başlangıç tarihi ile aylıklarının kesildiği tarih arasında prim ödeme gün sayısı olarak dikkate alınan süre aylıkların hesabında dikkate alınmaz

Birinci fıkra kapsamında bulunan vazife ve harp malullerinden, bu maddeyi ihdas eden  kanunla 2330 sayılı kanunun 4 ncü maddesinde yapılan değişiklik ve bu madde esasları dahilinde yeniden aylığa hak kazanamayanlar hakkında, 3713 sayılı kanunun ek 1 nci maddesindeki istihdama ilişkin hükümleri ayrıca uygulanır”.

 Kanun Cumhurbaşkanı onaylayıp resmi gazete de yayınlandıktan sonra  yürürlüğe girecektir. Bu kanuna göre ;  

1.Emekli aylıkları kesilen ve hali hazırda  çalışan Gazilerimiz Vazife malulü aylığı (Gazilik maaşı ) bağlandıktan sonra işe başlayanların sigortalılık hizmet süreleri dikkate alınacak 20 Yıl ve 5000 gün primi tamamlayanlar emekli olacaktır.

2. Maaşı kesilen Gazilerimizin emekli oldukları tarihten bugüne kadar geçen süreleri ( 20 yıl ve 5000 güne tamamlayabilmeleri  için) Prim ödemiş gibi kabul edilecek prim günlerine dahil edilecektir.

3. Maaşı kesilen Gazilerimizin 20 yıl ve 5000 günü tamamlayanlara maaşları yeniden bağlanacaktır. 4 aydır alınamayan ,kesilen aylıklar ödenmeyecektir.

4. Aylığı kesilen Gazilerimizden yıl veya prim günü dolmayanlara 1 istihdam hakkı verilerek prim gün ve yılları dolana kadar çalışacaklardır.

Son olarak sizlerinde takip ettiği gibi Sigorta Prim günleri  silinerek mağdur olan Gazilerimiz için, gerek plan bütçe komisyonunda gerekse  meclis genel kurulunda elimizden geldiği kadar mücadele verdik.

     ​Plan bütçe komisyonundan geçerken tüm siyasi parti temsilcileri bir mağduriyetin olduğunu kabul ettiler.

Genel kurula kadar yeni bir çalışma yapılıp, tüm partilerin mutabık kaldığı bir düzenleme olması  şartıyla komisyondan geçti.

Meclis genel kurulunda ki görüşmelerde de ayrıca görüşülmesi gerektiği fikrine varıldı. Ancak virüs salgınının da etkilemesiyle kanun da bir düzenleme yapılmadan meclisten geçti.

MUSTAFA IŞIK

TÜRKİYE HARP MALULÜ GAZİLER ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ    GENEL BAŞKANI

Yorumlar kapatıldı.