İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

ÖZEL EGİTİM KURUMLARI YÖNETMENLİĞİ.

GENEL MERKEZİMİZDEN DUYURU !

19.02.2020 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Mevzuat Bilgi Sisteminde yer alan 19.02.2020 tarihinde yapılan değişikliğin işlenmiş hali incelendiğinde “MADDE 57 – (1) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kurumlar, kurumda okuma hakkını kazananlardan Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen (Mülga ibare:RG-19/2/2020-31044) (…) çocuklara öncelik verilir.” hükmü bulunmaktadır.
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 13 üncü maddesinde “ …Kurumlar, öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde üçünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür. Bakanlıkça bu oran yüzde ona kadar artırılabilir. (Ek cümle: 6/2/2014-6518/84 md.) Ücretsiz okutmada; 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğretim çağındaki çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklara öncelik verilir. …” hükmü bulunmaktadır.

Sonuç olarak yapılan değişiklik şehit ve gazi çocuklarının hem Kanunun 13 üncü maddesinde yazılmış olması ve Yönetmelikte bu maddeye atıf yapılmış olması hem de “harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen” şeklinde ifade edilmiş olması nedeniyle mükerrerliğin kaldırılması amacıyla söz konusu ifade Yönetmelikten çıkarılmış olup, yapılan düzenleme hak kaybına yol açmamaktadır.Saygılarımla

Mustafa IŞIK
Genel Başkan

Yorumlar kapatıldı.